Hồ sơ Hệ thống nhận diện thương hiệu các nhóm ngành tỉnh Hậu Giang

Hồ sơ Hệ thống nhận diện thương hiệu các nhóm ngành tỉnh Hậu Giang
Ngày đăng: 03/03/2023 10:02 AM

  Hồ sơ Hệ thống nhận diện thương hiệu Chính quyền tỉnh Hậu Giang: Link File

  Hồ sơ Hệ thống nhận diện thương hiệu Du lịch tỉnh Hậu Giang: Link File

  Hồ sơ Hệ thống nhận diện thương hiệu Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang: Link File

  Hồ sơ Hệ thống nhận diện thương hiệu Nhóm ngành khác tỉnh Hậu Giang: Link File

   

  Logo Hậu Giang:

  Logo Chính quyền: Link File

  Logo Du lịch: Link File

  Logo Nông nghiệp: Link File

  Logo Nhóm ngành khác: Link File

  Logo Đơn vị cấp 2: Link File

   

  Backdrop:

  Backdrop Chính quyền: Link File

  Backdrop Du lịch: Link File

  Backdrop Nông nghiệp: Link File

  Backdrop Nhóm ngành khác: Link File

   

  Banner:

  Banner Chính quyền: Link File

  Banner Du lịch: Link File

  Banner Nông nghiệp: Link File

  Banner Nhóm ngành khác: Link File

   

  Standee:

  Standee Chính quyền: Link File

  Standee Du lịch: Link File

  Standee Nông nghiệp: Link File

  Standee Nhóm ngành khác: Link File

   

  Bộ Font: Link File