Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam
Ngày đăng: 16/04/2024 04:08 PM

  Ngày 11/3/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Tài liệu tập huấn phát triển mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam theo Quyết định số 703/QĐ-BNN-VPĐP.

  Việc ban hành Tài liệu tập huấn sẽ góp phần nâng cao năng lực, chuyển đổi tư duy về phát triển mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn gắn với phát huy tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hoá và môi trường sinh thái của các địa phương nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững; góp phần hoàn thành mục tiêu cụ thể của Quyết định số 922/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

  Một vài hoạt động trãi nghiệm tại điểm du lịch Homestay Mương Đình.

  Tài liệu tập huấn dành cho các đối tượng là: Cán bộ quản lý Chương trình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM), cán bộ làm công tác về phát triển du lịch các cấp; cán bộ tư vấn về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; các doanh nghiệp tham gia phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; cộng đồng, người dân có liên quan về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn.

  Vườn sinh thái Nhà Tui. Ảnh: Ngọc Luân.

  Với khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng về phát triển mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn gồm 6 nhóm nội dung cơ bản sau: (1) Một số vấn đề về mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; (2) Phát triển du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; (3) Cơ sở xây dựng và đánh giá mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; (4) Hướng dẫn xây dựng cơ chế quản lý và tổ chức mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; (5) Phát triển du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới theo chuỗi giá trị; (6) Một số kỹ năng, nghiệp vụ về du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

  Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế của từng địa phương mà áp dụng khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng và bố trí thời gian tổ chức các lớp sao cho hợp lý theo sự hướng dẫn chi tiết của bộ tài liệu này.

  Trong bối cảnh, du lịch Việt Nam đang trên đà phục hồi sau dịch Covid-19, phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn là một hướng đi mới, giải pháp căn cơ, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, góp phần phát huy lợi thế, giá trị khác biệt của nông nghiệp, nông thôn và nông dân; đồng thời theo đúng định hướng chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa ngành, đa giá trị.

  Cùng với xu thế chung của cả nước, Hậu Giang xác định có những tiềm năng và lợi thế để xây dựng và khai thác sản phẩm du lịch sinh thái, nông nghiệp, tâm linh, văn hóa và du lịch cộng đồng đã và đang được người dân quan tâm đầu tư.

  Điểm du lịch Homestay Ngọc Thành.

  Để định hướng trong xây dựng sản phẩm du lịch, đồng thời khai thác tiềm năng của các địa phương trên địa bàn tỉnh, ngày 09/11/2023, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1939/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án được xây dựng với quan điểm là phát triển du lịch cộng đồng phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương với bảo vệ tài nguyên, bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên văn hóa, tôn trọng những giá trị văn hóa bản địa, giá trị cộng đồng, mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương. Định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với các công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng nổi bật, sinh thái nông nghiệp, làng nghề truyền thống, ẩm thực đặc trưng, du lịch tâm linh. Trong đó, người dân tại địa phương tham gia vào mô hình du lịch cộng đồng với tư cách vừa là nhà tổ chức, vừa là người thụ hưởng, vừa chủ động cung cấp các dịch vụ như lưu trú, phương tiện vận chuyển, phục vụ ăn uống, bán đặc sản, tạo hoạt động trải nghiệm phục vụ du khách…

  Việc cập nhật kịp thời bộ tài liệu tập huấn sẽ góp phần hỗ trợ tích cực cho các địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng có cơ sở vững chắc để tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, đây còn là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, để Đề án sớm đạt được những mục tiêu trong tâm, góp phần tăng sự đóng góp vào hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết tốt các vấn đề về an sinh xã hội.

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Hậu Giang chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời, cập nhật bộ tài liệu tập huấn phát triển mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam để chủ động trong công tác tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

  Trà My